Förskola

Alla barn är unika

Montessoripedagogiken bygger på ingående observationer av barnets utveckling och att alla barn är unika. Läraren fungerar som en handledare som iordningställer miljön och anpassar den till barnens behov och utveckling. Pedagogens roll är att locka och inspirera barnen till aktivitet och koncentration och vi arbetar enligt devisen ”hjälp mig att göra det själv”. Vi kan inte lära någon annan något, men vi kan hjälpa till att visa hur man gör. Inlärningsprocessen kommer från barnet självt och bygger på deras medfödda intresse och nyfikenhet för att lära. När ett barn själv väljer vad den vill arbeta med utifrån det material som pedagogen visat arbetar hen för sin egen skull och i sin takt.

För Maria Montessori var lek och arbete synonymt, det viktiga är att ta tillvara barnets lust till aktivitet. Barnen leker och experimenterar med det pedagogiska materialet och lär sig samtidigt olika färdigheter, detta kallas arbete. Förmiddagarna består av montessoriarbete och på eftermiddagarna är det mer fri lek. Inom montessoripedagogiken står det enskilda barnet i centrum och hens behov och förutsättningar styr verksamheten i stället för att alla barn ska göra samma saker vid samma tidpunkt.

Det lilla barnet har en förmåga att med hjälp av sina sinnen och sin rörelseförmåga suga i sig allt i sin. Maria Montessori kallade detta för det absorberande sinnet, en förmåga som avtar vid cirka 6 års ålder. Barnets mottagliga sinne är centralt i montessoripedagogiken och delas in i två faser:
0-3 år: Barnet lär sig grundläggande färdigheter omedvetet. Målet för utvecklingen är en grundläggande självständighet, som att lära sig äta, gå, tala, tvätta händerna och gå på toaletten.
3-6 år: Barnet ägnar sig nu åt medveten inlärning. Under dessa tre år är barnets inlärningsförmåga som bäst.

Den förberedda miljön

Praktiskt material
De praktiska vardagsövningarna innefattar sådant som de ser föräldrarna göra i hemmet (diska, duka, laga mat m.m). Dessa övningar bidrar till att koncentrationen utvecklas och att koordinationen förfinas.

Övningar för socialt beteende
Barn vill veta hur man ska bete sig i olika sammanhang. Miljön på förskolan präglas av respekt för andra, ansvar för egna och andras saker.

Sinnestränande material
Det sinnestränande materialet hjälper barnet att utveckla sina intellektuella förmågor genom att använda sina fem sinnen. Genom detta lär sig barnet färg, form och dimensioner, likheter och olikheter samt att klassificera. Allt sinnestränande material syftar till att förbättra barnens iakttagelseförmåga och väcka intresse för detaljer och nyanser i sin omgivning.

Montessorimiljön, material och övningar
Miljön är anpassad till barnen och ska svara mot deras olika utvecklingsstadier och bygga vidare på deras intressen, ta tillvara på det som är specifikt för varje barn. Materialet är utvecklat att tillvara barnens motorik och aktivitet i olika mognadsstadier och ligga till grund för all framtida inlärning. Barnen arbetar självständigt och läraren undviker att avbryta i onödan.

Språkmaterial
Språket är viktigt för både lärandet och för att utveckla en egen identitet. Inom montessoripedagogiken har språket alltid varit centralt, vilket återspeglas i en rad övningar och aktiviteter.

Barn med ett annat modersmål än svenska får på olika sätt hjälp att utveckla sin språkliga identitet. När ett nytt barn kommer till oss, utarbetar vi en handlingsplan tillsammans med föräldrarna. Vi lånar böcker på biblioteket, köper in pedagogiska dataspel på det aktuella språket och lär oss sånger från olika barns hemländer.

Matematikmaterial
Matematiken lärs ut i steg: Barnen utvecklar sin förmåga att använda siffrorna 0 till 9 (alla siffror man behöver kunna), sedan vilken siffra och symbol som hör ihop. Det finns en mängd spännande montessorimatematik material som går från en enkel till en mer komplicerad form. Det är systematiskt utformat och det går från konkret till abstrakt.

Naturkunskap och konstruktion
Barnen får genom experiment och temaarbeten lära sig mer om naturkunskap. I naturkunskapen ingår biologi, fysik, kemi och teknik. Barnens naturliga nyfikenhet stimuleras genom utforskande av vardagsteknik. De tillägnar sig ny kunskap genom att bygga, skapa och konstruera och får förståelse för hur tekniken fungerar.

Geografi
Syftet med ämnet geografi är att väcka barnens intresse och nyfikenhet för omvärlden genom b.la pusselkartor på alla världsdelar.

Historia
Det är viktigt att barnen får en uppfattning om tiden. Det börjar redan på småbarnsavdelningen när vi gör böcker om barnens familj, där finns foton från när de var yngre. Vi arbetar med olika tidslinjer för dagar, veckor, årstider, månader och år. Vi berättar om universum, om hur jorden blev till och hur livet har utvecklats på jorden.

Rönnen
Kastanjen, Eken och Linden

Vi har tre avdelningar för våra 1-3 åringar: Rönnen Blå och Rönnen Röd med totalt 20 barn på Hälsingegatan och Rönnen Grön på Rödabergsgatan, med 9 barn.

En dag på Rönnen
Vi öppnar kl 08.00 och vi vill att barnen är hos oss senast kl 08.30. Barnen lämnas utomhus. Väl inne påbörjas montessoripasset. Miljön på småbarnsavdelningen är indelad i tre områden: praktiska övningar, motoriska övningar och språk. Barnen uppmuntras att ta egna initiativ och vi ger dem tid att klara av saker själva. Före lunch har vi en kort samling med sång och rytmik. Barnen dukar och i den mån barnen kan serverar de sig maten själva. Efter lunch är det vila. När alla vaknat äter vi mellanmål och avslutar sedan dagen med fri lek, gärna utomhus.
Välkomna till oss på Rönnen!

(Småbarnsavdelningarna har för öppet kl 08.00-16.00)

Vi har tre avdelningar för våra 3-6-åringar: Kastanjen och Eken på Hälsingegatan samt Linden på Rödabergsgatan. På dessa avdelningar finns det mellan 17-24 barn.

En dag på Kastanjen, Eken och Linden
Vi öppnar kl 08.00 och vill att alla barn lämnas senast kl 08.30 då förmiddagens montessoripass börjar. Barnen väljer mellan att till exempel baka, måla, skriva, räkna, eller att arbeta med något annat av våra montessorimaterial. De har frihet att välja sitt arbete utifrån vad läraren visat – och frihet att arbeta så länge de själva vill, utan att bli avbrutna.
Montessoripasset pågår fram till lunch. Efter samling och lunch går vi ut, antingen på vår egna gård, eller till en park. På eftermiddagen är det valfri aktivitet inne eller ute beroende på årstid och väderlek.
(Eken, Kastanjen och Linden har öppet kl 8-17)