Skola

Förskoleklass- åk 9

  • F-3 A: 25 elever
  • F-3 B: 25 elever
  • Åk 4-6: 35 elever
  • Åk 7: 17
  • Åk 8: 17
  • Åk 9: 17

Inom montessoripedagogiken är det optimala att arbeta med åldersblandade klasser. Det ger varje elev möjlighet att utvecklas och utmanas maximalt på sin nivå och utifrån sina förutsättningar. Tack vare de åldersblandade klasserna skapas möjlighet för de äldre eleverna att hjälpa de yngre. En fördel med det är att de får praktisera och på så vis befästa sin kunskap genom att själva lära ut till andra. Vi har åldersblandade klasser från förskoleklass till åk 6. På högstadiet går varje årskurs för sig.

Ett livslångt lärande.
Eleverna, som sedan förskolan tränats i att välja, planera, genomföra och avsluta ett arbete, har stora möjligheter att påverka sitt eget lärande. Genom observation anpassar lärarna miljön och undervisningen utifrån elevernas enskilda behov och utveckling. Hos oss blir man aldrig klar med skolarbetet! Det finns alltid mer att lära och eleven har alltid möjlighet att utmanas på en högre nivå.
Målet för vår verksamhet är att ge eleverna ett fundament för ett livslångt lärande. Eleverna ska få kunskap på ett lustfyllt sätt och tillgång till verktyg som gör det möjligt att söka ny kunskap. Montessoripedagogiken bygger på åldersblandade klasser upp till åk 6. Det ger varje elev möjlighet att utvecklas och utmanas maximalt på sin nivå utifrån sina förutsättningar. Tack vare åldersblandningen hjälper de äldre eleverna de yngre. Vi arbetar med faddrar vilket är väldigt uppskattat bland barnen. Lärarna fungerar som handledare som anpassar miljön till olika elevers behov och utveckling samt observerar var i utvecklingen de befinner sig.

Undervisningen
Undervisningen består av två delar; lärargenomgång och elevernas eget arbete. I schemat ingår långa självständiga arbetspass och genomgångarna sker i mindre grupper. Eleverna arbetar utifrån en veckoplanering och väljer själva vad de vill arbeta med under de självständiga arbetspassen vilket ger dem stora möjligheter att påverka sitt eget lärande. Vi vill att eleverna på olika sätt söker kunskap och lär sig att arbeta självständigt. Läraren finns självklart alltid tillgänglig. Vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande samt med att knyta ihop undervisningen med ”verkligheten” utanför (inom montessoripedagogiken kallat för (“Going Out”) genom studie- och museibesök, Vetenskapens hus och mycket mer. Varje år åker klasserna på Naturskola med övernattning vilket är mycket uppskattat bland eleverna.

Skolan har följande indelningar:

Lärare och pedagoger
För oss är det mycket viktigt att ha hög lärartäthet. Personalen är välutbildad och har kompletterat sin utbildning med montessoriutbildning. Det övergripande pedagogiska ansvaret tillfaller skolans rektor, Lotta Häggström. Lärare och övrig skolpersonal ansvarar för det dagliga pedagogiska arbetet.

Trygghetsgrupp
Alla elever ska känna sig sedda och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vi har nolltolerans mot kränkningar och mobbning och jobbar aktivt med EQ. Alla ska få vara sig själva och bli bemötta med respekt av både andra elever och personal på skolan. Skolans trygghetsgrupp fokuserar på att skapa en trygg skola, samt förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande behandling. De stöttar arbetslagen med konkreta metoder och arbetssätt för att lyfta frågor kring trygghet och likabehandling. Trygghetsgruppen kopplas in då en elev har blivit utsatt för kränkande behandling men arbetar även kontinuerligt med värdegrundsfrågor i varje klass.

Ta del utav vad elever och lärare tycker om sin skola
https://business.facebook.com/vasastansmontessoriskola/videos/2718915195065516/
https://business.facebook.com/vasastansmontessoriskola/videos/795724481141823/